Военно-географска служба

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 26480

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в отделение "Планиране, подготовка и развитие" от Допълнително разписание на длъжностите във Военно-географска служба

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжносттаСтарши специалист“ в отделение „Планиране, подготовка и развитие“ от Допълнително разписание на длъжностите във Военно-географска служба:

  • образование - IIIстепен професионална квалификация и/или средно образование;
  • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Основни трудови функции и задължения:

Участва в разработване на всички документи по управление на риска в отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Участва при организирането и провеждането на сборове, конференции, семинари, работни срещи и др. във Военно-географска служба.

Участва при оценка на риска за здравето и безопасността при работа на военнослужещите и цивилните служители във Военно-географска служба.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: borisova.b@armf.bg:

  • заявление;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява