Военно окръжие І степен – Варна

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен – Варна

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в офис за военен отчет в община

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”, „Природни науки, математика и информатика”, „Технически науки”, „Сигурност и отбрана

 

Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки”, „Право”, „Администрация и управление”, „Икономика”, „Математика”, „Информатика и компютърни науки”, „Машинно инженерство”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Общо инженерство”, „Национална сигурност” и „Военно дело”

Водене на военния отчет и комплектуване на резерва на въоръжените сили в общини Девня и Ветрино. Оповестяване и доставяне на ресурсите от запаса от общините, до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структури. Провеждане на информационно-рекламна дейност и изпълнение на дейностите по набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв, курсанти за обучение във висшите военни училища и провеждане на подготовката на гражданите на Република България в двата етапа за придобиване на средно образование.

 

Умения, компетентности и способности:

- умения да планира, организира и контролира работата си;

- умения да работи в екип;

- постоянство и стремеж за успешно завършване на задачите;

- способност да работи добре под напрежение;

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

професионална знания и умения, които са необходими за изпълнение на длъжността;

умения за работа с офис пакети.

Професионален опит: Една година опит на сходна длъжност е предимство.

Категория труд – трета.

Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение – 979 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната;

 

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие І степен – Варна, 9000, гр. Варна, ул. „Тролейна № 12. Офиси за военен отчет в общини Девня и Ветрино.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – Варна) – попълва се на място.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната).

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

5. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

9. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

10. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни). 

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие І степен Варна на адрес:

9000, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 12 ., тел. 052/552090

или на e-mail: vo-varma@comd.bg

За допълнителна информация:

-  майор Пламен ПЕТРОВ – 0885914288,

-  цивилен служител Данчо ТОНЕВ – 0887238126

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява