Военно окръжие ІІ степен - Добрич

Населено място: 

гр. Добрич

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Добрич

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за охраната и пропускателния режим на Военно окръжие ІI степен - Добрич. Работи с криптографски материали в съответствие с изискванията на регламентиращите документи.

Изпълнява на смени по месечен график дежурство.

Пряко работи с наличните комуникационни средства. Осигурява пропускателен режим и осъществява въоръжена охрана.

Да притежава разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.

Компютърна грамотност: не се изисква

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - трета.

Кандидатът да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение – 650 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие ІІ степен – Добрич, 9300, гр. Добрич, бул. „Добруджа” №4.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – Варна) – попълва се на място.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната).

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

5. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

9. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

10. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

11. Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Добрич на адрес: 9300, гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 4., ет. 4, тел. 058/664764или на e-mail: vo-dobrich@comd.bg.

За допълнителна информация:

- капитан ІІ ранг Бисер Бонев – тел. 0884 332760

          -  цивилен служител Цветан Добрев –  тел. 0882 552019

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява