Военновъздушни сили

Населено място: 

К.к. Боровец

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 42130

Област в която е длъжността: 

Спорт

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Ръководител, звено "Специализирана подготовка"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/08/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание на длъжността:

 „Ръководител в звено специализирана подготовка” е длъжност, които планира, организира и провежда специализирана и физическата подготовка на определена категория военнослужещи ицивилни служители от БА.

 

Основни задължения:

-        

Подготвя и провежда контролни тестове в началото и в края на смяната за установяване натренираността на личния състав;

-        

Организира и провежда спортни и туристически мероприятия;

-        

Анализира състоянието на физическата подготовка на личния състав и дава предложения за подобряване методиката на работа с цел по-добри резултати;

-        

Да спазва правилата за безопасност при тренировъчната дейност;

-        

Изготвя програми, планове и други документи за спортни мероприятия съгласно нормативната база;

-        

Да познава и спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд правилата и мерките за безопасност за различните видове спортни дейности;

Изпълнява и други възложени задачи свързани с длъжностната характеристика, длъжността и задачи във формированието.

Изисквания за заемане на длъжността:

-        

 образование – висше;

-        

 квалификация – спортист, треньор по ски;

-        

 достъп до класифицирана информация – за служебно ползване;

-        

 да е физически и клинично здрав;

-        

-умения за работа в екип;

-        

 работата с компютър и познания в областта по организиране на здравословни и безопасни условия са предимство.

 Необходими документи за кандидатстване:

-        

Заявление до началника на военно формирование 42130 - Боровец за постъпване на работа;

-        

Автобиография (CV) по образец от сайта на министерството на отбраната;

-        

Копие от дипломи (документи), удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

-        

Копие от документи за квалификация;

-        

Копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудов стаж;

-        

Копие от лична карта;

-        

Свидетелство за съдимост за работа в МО – след номиниране за назначаване;

-        

Карта за предварителен медицински преглед – след номиниране за назначаване;

-        

Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) – при наличие на такива.

-        

Декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.

-        

Декларация за обработване на лични данни.

Кандидатите за длъжността попълват горепосочените документи и ги изпращат до началника на военното формированието на адрес: Военно формирование 42130 к.к. Боровец, №157.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

За допълнителна информация:

еmail  -  cspls_borovec@abv.bg.

телефон за контакт 0887 203 676 – майор Васил Дулев

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява