ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияотговаря за експлоатацията и поддръжката на казармено-жилищния фонд.

2. Основни функционални задължения:

2.1. Да изготвя количествено-стойностни сведения за извършване на строително-монтажни работи

2.2. Да извършва огледи на казармено-жилищния фонд, в това число покриви, тавански и избени помещения и да предлага варианти за отстраняване на повредите и неизправностите

2.3. Да осъществява контрол по разхода на вода, ел. енергия  и разходни материали

2.4. Да съставя ежемесечни протоколи за разход на вода, ел. енергия  и разходни материали от външни консуматори

2.5.Да осъществява контрол на дейностите на фирмите, извършващи строително-монтажни работи на територията на ВВМУ.

2.6. При необходимост да извършва  начален инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд на фирмите, извършващи строително-монтажни работи на територията на ВВМУ.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

3.2 Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 7 год. стаж на логистични длъжности във Военноморските сили (структури на пряко подчинение на Министъра на отбраната)

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: НЕ СЕ ИЗИСКВА”.

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1000.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи и провеждане на интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява