ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист - срочен договор по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияотговаря за експлоатацията и поддръжката на дълбоководния басейн.

2. Основни функционални задължения:

2.1. Контролира работата на системите и механизмите отговорни за нормалното функциониране на дълбоководния басейн;

2.2. Обслужва ежедневно и периодично всички системи в съответствие с инструкциите им на експлоатация;

2.3. Води всички необходими записи в дневниците, свързани с състоянието и качеството на водата в басейните;

2.4. Контролира дейностите от договорите на фирмите, обслужващи поддръжката на басейните;

2.5. Попълва и комплектува документацията и осигурява своевременно пробите за качеството на водата;

2.7. Участва в осигуряването на провеждащите курсове и тренировки в басейните.

2.8. Инструктира и контролира спазването на мерките за безопасност;

2.9. Контролира и поддържа реда и чистотата в басейна;

2.10. Материално-отговорно лице на дълбоководния басейн

2.11. Да контролира правилното използване, съхраняване и опазване на отбранителните продукти в басейна;

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: средно;

- специалност:не се изисква определена;

- допълнителна квалификация:водолаз; оказване на първа помощ на пострадали в спешно състояние

3.2. Професионален опит: 3 год. стаж като водолаз

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: Не се изисква”.

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 759.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи и провеждане на интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява