ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/07/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задължения – организиране и осъществяване на работата по осигуряване документооборота на класифицираните документи в училището.  Администриране на дейностите, свързани със завеждането и отчета на документите съдържащи класифицирана информация и заповедите на началника на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”.

 2. Основни функционални задължения:

- отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, размножаване, раздаване, събиране и съхраняване на документите и материалите, съдържащи класифицирана информация;

- регистрира всички  изготвени във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” документи и материали, съдържащи класифицирана информация;

- организира изпращането и получаването на класифицирани документи и материали от/за други организационни единици;

- отчита и съхранява военнотопографските карти и топогеодезични материали;

- съхранява списък на служителите, допуснати до работа с класифицирана информация;

- предоставя документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, само на лицата, посочени в списъка на служителите, допуснати до работа с класифицирана информация;

- организира работата на РКИ по обработването на класифицирани документи в пълно съответствие с изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

- завежда на отчет и представя на началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” всички получени класифицирани документи;

- ежемесечно проверява наличността и начина на съхраняване на документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, намиращи се при служителите;

- води на отчет и съхранява печатите и щемпелите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”;

- регистрира, съхранява, подготвя и предава класифицираните документи, необходими  при привеждане на ВВМУ в по-високо състояние и степени на бойна готовност;

- отговаря за правилното съхранение и раздаване на папките и куфарите с класифицирани документи на служителите и обучаемите във ВВМУ, съхранявани в РКИ;

- следи за изтичане на сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на началника на служба “Сигурност на информацията”;

- организира подготовката и предаването в учрежденски архив на документите и материалите с изтекли срокове на защита съгласно изискванията на чл. 33 от ЗЗКИ;

- докладва на началника на служба “Сигурност на информацията” при съмнение за/или констатиране на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

- предлага на началника на служба “Сигурност на информацията” конкретни мерки за недопускане на нарушения на изискванията за работа с класифицирана информация и участва в организирането и провеждането на мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация;

- провежда инструктажи на назначените за отговорници за работа с РКИ от обучаемите във ВВМУ;

- извършва ежемесечни проверки за наличността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

- отговаря за спазването на противопожарната безопасност в помещенията на РКИ;

- отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, размножаване, раздаване, събиране и съхраняване на всички документи и материали на НАТО и ЕС, получени във ВВМУ;

- отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, размножаване, раздаване, събиране и съхраняване на всички документи и материали, касаещи криптографската сигурност във ВВМУ;

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: средно;

- специалност: не се изисква определена;

- допълнителна квалификация: не се изисква.

3.2. Професионален опит: не се изисква

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: “СЕКРЕТНО” (до 3 месеца след назначаване).

 

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 759.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява