ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

27/07/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задължения –осъществява дейността по планиране, програмиране и отчет на изпълнението на бюджета и програмния меморандум на училището в съответствие с бюджетните указания за годината. Извършва планирането и програмирането на бюджета на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

2. Основни функционални задължения:

2.1. изпълнява задълженията на програмен секретар на програмата за финансиране на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

2.2. изготвя бюджета и бюджетната прогноза на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за разходване на субсидия, собствени приходи и преходен остатък по месеци, параграфи и подпараграфи;

2.3. изготвя месечните заявки за трансфер на финансови средства от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;

2.4. изготвя отчетите за изпълнението на Програмния меморандум;

2.5. изготвя списъка за строителство и строителни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”;

2.6. изготвя  финансови разчети за курсовете по регистъра за курсовете;

2.7. изготвя разчети за възстановяване на финансови разходи за проведени курсове за следдипломна квалификация, ПСК и ЦВП, заявени от МО;

2.8. изготвя разчети за стойността на обучението в ОКС „бакалавър“ и „магистър“;

2.9. изготвя разчети за пълната държавна издръжка на един курсант, съгласно чл. 142 от ЗОВСРБ.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки (“Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления”, ПМС № 125/24.06.2002г.);

- професионално направление: Икономика

3.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: стаж, свързан с дейности по планиране и програмиране на финансови средства (администриране и извършване на количествен анализ на системи за финансов отчет или на публични институции).

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: ПОВЕРИТЕЛНО”.

 

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1150.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява