ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

11/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задължения –осъществява административни дейности относно съставянето на всички счетоводни документи - първични, вторични и регистри, свързани с цивилните служители и военнослужещите. Отговаря за правилното им съставяне и срочното им представяне.

2. Основни функционални задължения:

2.1. Осчетоводява всички разходни документи по съответните параграфи;

2.2. Осчетоводява всички приходни документи за такси обучение, изпити, наеми по договори, административни  и други услуги; извършва счетоводни записвания във връзка с възникване, реализиране  на ангажименти, вътрешни трансфери, прехвърляне на ангажименти, корекция в стойността на ангажиментите, анулиране на ангажиментите;

2.3. Завежда дълготрайните материални и нематериални активи по инвентарни номера; ревизира материално отговорни лица; периодично извършва инвентаризация на активите и пасивите на ВВМУ, съгласно действащата нормативна уредба ; изготвя оборотни ведомости по тримесечие и годишни;

2.4. Отговаря за правилното им съставяне и срочното им представяне;

2.5. При необходимост да изготвя и други документи в интерес на работата;

2.6. Приема и проверява по форма и съдържание първични документи за извършени стопански операции;

2.7. Съставя необходимите счетоводни статии, свързани с обработката на документите и проверява правилното им отразяване по съответните счетоводни сметки;

2.8. Съставя извлечения, разшифровки и оборотни ведомости за различни сметки;

2.9. Участва в комисии за проверка на материално отговорни лица, както и при извършване на задължителна инвентаризация на активите и пасивите на Училището, преди изготвяне на годишния финансов отчет;

2.10. Своевременно информира Главния счетоводител за открити грешки в документацията;

2.11. Следи за правилното насочване на всички разходи – материали, услуги, труд и др.

2.12. Начислява амортизации на нефинансовите дълготрайни активи, съгласно ДДС 9/30.09.2016, считано от 01.01.2017 г.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки (Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, ПМС № 125/24.06.2002 г.)

3.2 Минимален професионален опит за заемане на длъжността: стаж като счетоводител.

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

 

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1150.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява