ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Експертна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияподпомага дейностите и отговаря за поддръжката и правилното функциониране на компютърните системи, комуникационно оборудване и приложен софтуер във ВВМУ.

2. Основни функционални задължения:

-        

да поддържа компютърната и комуникационна техника във ВВМУ;

-        

да поддържа инсталираното програмно осигуряване в работоспособно състояние;

-        

да извършва периодично обновяване на инсталираните операционни системи и приложно програмно осигуряване;

-        

регулярно да обновява антивирусните дефиниционни файлове и сканира за наличие на вируси;

-        

да извършва мониторинг за наличие на кибератаки към ресурсите в Училищната компютърна мрежа (УКМ);

-        

да следи за спазване на приетите правила и политика за мрежова и информационна сигурност в училищната компютърна мрежа;

-        

да документира дейностите по възникването и отстраняването на проблеми в програмното и техническо осигуряване в УКМ;

-        

да се информира за възникващи инциденти в киберпространството и взема превантивни мерки за противодействие, защита и недопускане в УКМ;

-       

извършва диагностика, ремонт и профилактика на телекомуникационни средства, компютърна, офис и презентационна техника;

-       

подпомага администрирането на системите за осигуряване на сървърна виртуализация в училището (физически сървъри, системи за съхранение на данни, платформи за виртуализация и мрежовите връзки);

-       

подпомага поддържането и администрирането на виртуални сървъри (Linux, Windows и др.);

-       

подпомага поддръжката на системите за автентификация и оторизация на крайните потребители на УКМ;

-        

да повишава постоянно своите знания, умения и квалификация в областта на информационните технологии.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- области на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки

- професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки;5.3 Комуникационна и компютърна техника;

- специалност: не се изисква определена;

- квалификация: инженер по компютърна техника и технологии

3.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 години в областта по подръжката и експлоатацията на компютърни системи.

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: НЕ СЕ ИЗИСКВА.

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1150.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява