ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Експертна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/08/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задължения – Извършва дейности по организирането и контрола на учебната дейност в частта, касеща студентското състояние на обучаваните подаването на информация към МОН и други външни институции. Извършва дейности по организирането и провеждането на приемната кампания в училището.

2. Основни функционални задължения:

2.1. Организира и подпомага работата на комисията за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;

2.2. Въвежда и подава данни към Регистъра за академично признаване към МОН / НАЦИД;

2.3. Организира и контролира въвеждането на данни за всички обучаеми и преподаватели към НАЦИД за попълване на съответните регистри;

2.4. Участва в организирането и провеждането за кандидат-студентската и кандидат-курсантската кампании в училището като изготвя необходимата документация;

2.5. Участва в организирането и провеждането на класирането на кандидат-студентите по време на приемната кампания във ВВМУ;

2.6.Осъществява комуникация с институции и организации по въпросите на образованието;

2.7. Изготвя заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с която се определят условията, реда и сроковете за кандидатстване за стипендии във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и подпомага работата на комисията за разглеждане на подадените документи;

2.8. Изпълнява допълнително възложените от прекия му ръководител или от ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ задачи, свързани с работата му.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- област на висше образование: не се изисква определена;

- професионално направление: не се изисква определена;

- специалност: не се изисква определена;

- квалификация: не се изисква определена.

3.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността:

- Минимум 5 години в областта на висшето образование

- Минимум 5 години в Българската армия

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: „НЕ СЕ ИЗИСКВА”.

3.4. Други изисквания: притежаване на основни компютърни умения – използване на текстообработващи програми, програми за работа с електронни таблици (MS Word и MS Excel); програми за презентации; електронна поща; работа в интернет.

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1150.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява