ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/10/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задължения – Подпомагане на документалното оформяне на процедури по възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.

2. Основни функционални задължения:

2.1. Изпраща писма, факсове и имейли до участници в обществените поръчки;

2.2. Съставя протоколи и доклади по обществените поръчки;

2.3. Съставя списъци с оферти по обществените поръчки;

2.4. Съставя досие на проведените обществени поръчки;

2.5. Попълва и комплектува на досиетата на обществените поръчки;

2.6. Съставя и съхранява досиета за всички договори за наем и дарения;

2.7. Води регистър на договорите, подписани в реализиране на обществени поръчки.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

3.2 Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1000.00 лева

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан III ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява