ВВВУ "Георги Бенковски" 01.06.2020-05

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Обучение и наука

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Асистент

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация ”, научна специалност Технологии за производство на летателни апарати, за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено  факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 529 часа, приведени към упражнения, по учебни дисциплиниТехнологии за производство на летателни апарати” по дисциплините „Техническа експлоатация - I“, „Техническа експлоатация - II“, „Конструкция на ЛА и авиационни двигатели“, „Учебна практика по металообработване“, „Ремонт на АТ“, „Конструкция на ЛА I“, „Конструкция на ЛА II“, „Авиационни технологии“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява