ВВВУ „Георги Бенковски“ 23.01.2020 г. 7

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи и за придобиване на дълготрайни активи.

- Изготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета на училището. Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред

- Изпълнява и други задължения съобразно длъжностната характеристика

- Изисква се достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително“

- Изисква се трудов стаж не по-малко от 1(една) година

- Предимсто: опит в ТРЗ и бюджетно счетоводство

 

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

 

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява