ВВВУ „Георги Бенковски“ 23.01.2020 г. 8

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Поддържа базата данни за цивилните служители, като своевременно я актуализира.
- Води трудовите досиета на цивилните служители, съгласно утвърдените изисквания и постъпващите документи, като не допуска нерегламентиран достъп до тях.
Изготвя всички необходими заповеди, протоколи, сведения,удостоверения и други документи, свързани с отчета на цивилните служители.
- Изготвя проекти за трудови договори, допълнителни споразумения, договори за преподавателска дейност, други граждански договори и анекси към 
- Изпълнява и други задължения съобразно длъжностната характеристика
- Изисква се достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително“
- Изисква се трудов стаж не по-малко от 2(две) години

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява