Заварчик в отделение "Поддръжка и ремонт на сградния фонд"

Населено място: 

8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол

Структура / в.ф.: 

в.ф. 26030

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Заварчик в отделение "Поддръжка и ремонт на сградния фонд"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/11/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Заварчик в отделение „Поддръжкаи ремонт на сградния фонд” на „Инженерно-летищен взвод”в ескадрила „Летищно-техническо и битово осигуряване”

Код за длъжността  

И3-15

Код по НКПД

7212 1001

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Длъжността е в отделение „Поддръжкаи ремонт на сградния фонд” на инженерно-летищен взводв ескадрила „Летищно-техническо и битово осигуряване”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Минимална образователна степен – ІІстепен професионална квалификация и/или завършен VІ клас.

Придобита специалност от дипломата за завършено образование – машиностроене, металообработване и металургия

Квалификация (професия) по документ за завършено образование, курс или школа – електро/газо-заварчик и стругар.

Професионален опит – опит по същата или сходна дейност са предимство.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.

Пол – без значение.

2.

Разрешение за достъп до класифицирана информация – Служебно ползване.

3.

Във физическо и психическо отношение да е годен да изпълнява функционалните си задължения.

4.

Да спазва правилника за вътрешния трудов ред.

5. Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до командира на военно формирование 26030-Безмер

2. CV (Автобиография)

3. Копие на диплома за средно образование заверена от кандидата с подпис и трите имена

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена

5. Копие на лична карта заверена от кандидата с подпис и трите имена, като на копието се посочва че ще се ползва само за кандидатстване за работа.

6. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

7. Копие на военна книжка (при наличие) заверена от кандидата с подпис и трите имена

8. Копие на пенсионни документи.

9. Копие на други дипломи, курсове и квалификации заверени от кандидата с подпис и трите имена.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във военно формирование 26030-Безмер - лично или по пощата

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение – 620 лв.

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година

4. 120лв. порцион за храна

5. Пари за представително облекло – един път годишно

НАЗНАЧАВАНЕ

1. След провеждане на подбор по документи от работодателя и комисия, и събеседване.

2. Лицето ще постъпи на работа след проучване и издаване на съответното ниво на достъп до класифицирана информация.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

К-н Румен Радулов-младши експерт ІІ степен в отделение „Личен състав и АПО”

Тел.046 666 906 вътр. 47010; 47011

e-mail: vf26030bezmer@gmail.com

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява