34750_Tehn rakovoditel

Населено място: 

гр. Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

Експертна

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.       Основни функции и задължения.

                                                           Да извършва огледи на жилищните и не жилищните сгради и обекти;

 Да изготвя количествено-стойностни сметки на необходимите за изпълнение  видове ремонтно-строителни монтажни работи;

Да заявява, ръководи и отчита строителния процес;

 2.       Основни нормативни документи и други изисквания.

 2.1.          Стриктно да изпълнява мерките за безопасност при работа с различните материали и механизации;

 2.2.          Правилник по охрана на труда;

 2.3.          Нормативни документи и инструкции по безопасни условия на труд.

 3.       Организационни връзки и взаимоотношения.

 Длъжността е във военно формирование 38680-Карлово.

 4.       Изисквания за заемане на длъжността.

 4.1.          Образование и квалификационна степен. Образование: средно техническо (за предпочитане в областта на строителството);

 4.2.          Професионален опит – минимум 6 месеца в областта на строителството на сгради и съоръжения.

 4.3.          Да притежава творчество, инициативност, чувство за отговорност, етика при общуването с цивилните служители и военнослужещите.

 4.4.          Отговорност за средствата и предметите на труда: при нанасяне на щети, произлизащи от загубване, повреждане или присвояване на имущество по вина на работника – съгласно Кодекса на труда и НПК.

 

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

 1. Основно трудово месечно възнаграждение (920лв.);

 2. 32% за работа в МО;

 3. 1% за всяка прослужена година по специалността;

 4. 200лв. месечно порцион за храна.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

 1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – по образец, попълва се на място;

 2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

 3. Копие на диплома, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

 4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена.

 5. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

 6. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

 7. Медицинско за започване на работа (при определяне за назначаване).

 8. Свидетелство за съдимост - за работа в МО.

 Документи се подават в регистратурата на военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61.

 

 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

 Веселин Николов - старши експерт в отделение "Личен състав".

 Тел.0335 94679 вътр. 33010/33011

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява