Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-електротехник 25/08/2022
гр. София Централно военно окръжие Финанси Бакалавър Счетоводител 24/08/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Ниво изпълнител Средно образование Готвач 26/08/2022
гр. Карлово 34750 експертна Бакалавър Счетоводител 02/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията” 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Счетоводство Бакалавър Счетоводител“ в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси“ 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Личен състав” 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили 15/09/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Счетоводител 11/08/2022
гр.Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Монтьор - механик по специално въоръжение и техника 31/08/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 02/09/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 19/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 19/08/2022
Долна Митрополия 52090 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/08/2022
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615 54980 Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми Бакалавър Главен експерт 31/08/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт 27/07/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 25/07/2022
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Спорт Бакалавър Ръководител, звено "Специализирана подготовка" 19/08/2022
гр. Плевен в.ф. 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 19/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна техника 31/08/2022

Страници