За списъка

Настоящият Списък на вакантните длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбрана и Българската армия (без Служба Военна информация и Служба Военна полиция), дава информация за текущите вакантни длъжности за цивилни служители в системата на МО.
Списъкът се поддържа от отделните военни формирования/структури.
Вакантните длъжности се публикуват в списъка не по-късно от 5 дни след овакантяването им и стоят до крайния срок, обявен в съответната публикация за подаване на формулярите, но не по-малко от 10 дни. 
Желаещите да кандидатстват за дадена длъжност/длъжности попълват приложения формуляр и го изпращат до съответната структура, обявила длъжността, на имейл адрес, посочен в обявата.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!
При необходимост структурата, обявила длъжността, ще се свърже с кандидата.