Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ регистратура за некласифицирана информация в секция "Сигурност на информацията" 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Техник, електрически системи във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ архивохранилище на учрежденски архив 17/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Експертна длъжност със спомагателни функции Бакалавър Старши експерт в отделение Тил 01/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Архивистика Бакалавър Архивист 01/07/2022
Белене 28880 Счетоводство и контрол - Експертна длъжност Магистър Финансов контрольор 17/06/2022
Казанълк 22180 Изпълнителна Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 02/08/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 30/06/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 5 щ. бройки 30/06/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
гр. Банкя в.ф. 56130 Защита и сигурност Средно образование Отговорник спомагателни дейности, охрана 31/03/2022
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана - по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24/01/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 30/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2022
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022

Страници