Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Огняр на парен котел 30/08/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Отбрана Средно образование Шлайфист 30/09/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/09/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/09/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/09/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/09/2020

Страници